Calling System
 
  • อำนวยความสะดวกให้ทั้งลูกค้าและสถานประกอบการ
  • ไม่ต้องใช้เสียงเรียก/โบกมือหรือรอสบตากับพนักงาน
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการจ้างแรงงาน
  • ใช้งานได้ดีทั้งในและนอกอาคาร
  • รัศมีการส่งสัญญาณ 100-150 เมตร ด้วยการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
 
[ปุ่มกด/ปุ่มกดเรียก/ปุ่มกดเรียกพนักงาน/ปุ่มกดไร้สาย/ปุ่มกดเรียกไร้สาย/ปุ่มกดเรียกพนักงานไร้สาย/ปุ่มกดสำหรับบนโต๊ะอาหาร/ปุ่มกดเรียกประจำโต๊ะ/ปุ่มกดส่งสัญญาณ/อุปกรณ์เรียกไร้สาย/อุปกรณ์เรียกพนักงานในห้องอาหาร/ระบบเรียกพนักงานเสิร์ฟ/ระบบเรียกอัตโนมัติแบบไร้สาย/ระบบเรียกพยาบาล/เครื่องกดเรียกพนักงาน/เครื่องเรียกบริการพนักงานแบบไร้สาย/เครื่องเรียกอัตโนมัติ/กริ่งกดเรียกบริการ/กริ่งกดเรียกพนักงาน/เครื่องเรียกพนักงาน/Button/Button call/Button press called/Button ring/Bell for service/Bells Counter/Call bell/ Calling/Calling System/CallMouse/Ring bell for service/Service bell ring/Table Call/Wireless Service/Wireless Calling System/Wireless Waiter call/Wireless call button/Nurse call/Tablecall/Staff call/Calling Button/Calling waiter]


 
[ +zoom ]
Solt One Button Transmitter
รหัสสินค้า : ST-B5
[ +zoom ]
Solt One Button Transmitter
รหัสสินค้า : SB-7
[ +zoom ]
Multi-Button Transmitter
รหัสสินค้า : SB-9
[ +zoom ]
6-Button transmitter (Cancel calling type)
รหัสสินค้า : SB6-6X
[ +zoom ]
Solt Mobile Receiver
รหัสสินค้า : ST-P5
1 2
Copyright by marvicepagingsystem.com
Engine by MAKEWEBEASY