Paging System
 
  • แจ้งเตือนลูกค้าด้วยเสียง, สั่น, หรือไฟกระพริบเมื่อถึงคิวรับบริการ
  • ลดความแออัดบริเวณหน้าร้าน/หน้าเคาท์เตอร์
  • ลดปริมาณลูกค้าที่ยกเลิกหรือเดินหนีไปใช้บริการที่อื่น
  • อำนวยความสะดวกให้ทั้งลูกค้าและสถานประกอบการ
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการจ้างแรงงาน
  • เพิ่มบรรยากาศอันผ่อนคลายด้วยการไม่สร้างเสียงรบกวนเมื่อเรียกลูกค้ารับบริการ
  • ใช้งานได้ดีทั้งในและนอกอาคาร ไม่ว่าสถานประกอบการจะเล็กหรือใหญ่
  • ส่งสัญญาณได้ไกล 300-800 เมตร
  • มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าออกนอกระยะสัญญาณ
  • Unique Base ID ป้องกันการทับซ้อนของสัญญาณ
 
[เพจเจอร์/เพจเจอร์เรียกลูกค้า/เพจเจอร์เรียกพนักงาน/เพจเจอร์ไร้สาย/บัตรคิว/บัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์/บัตรคิวไร้สาย/บัตรคิวแบบยูเอฟโอ/ UFO/เครื่องเพจเจอร์/เครื่องเรียกคิวไร้สาย/เครื่องเรียกรับบริการ/เครื่องกดเรียกคิวลูกค้า/ระบบเรียกคิว/ระบบเรียกคิวร้านอาหาร/ระบบการจัดการคิว/ระบบเรียกคิวไร้สาย/ระบบเรียกคิวลูกค้า/ระบบเรียกรับบริการแบบไร้สาย/ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ/อุปกรณ์เรียกลูกค้า/อุปกรณ์เรียกคิว/เครื่องเรียกลูกค้า/Pager/Paging System/Electronic Q card/Q card/Queuing Management System/Wireless Paging system/Guest call/Guest pager/Guest Paging System/Staff pager]


 
[ +zoom ]
Mini All-In-One
[ +zoom ]
All-In-One
[ +zoom ]
IQ Pager
รหัสสินค้า : IQ2008
[ +zoom ]
Vemcall
รหัสสินค้า : Scandinavia25
[ +zoom ]
Nexcall-lite
รหัสสินค้า : LTK-1700CT
[ +zoom ]
AD Pager
[ +zoom ]
Crystalcall (Clip type 6 ea)
รหัสสินค้า : LTK-2003
[ +zoom ]
Crystalcall (Clip type 12 ea)
รหัสสินค้า : LTK-2003
[ +zoom ]
Alpha Pager
รหัสสินค้า : LT-2004A
[ +zoom ]
Mini Boomerang TX
รหัสสินค้า : LTK-2010T
[ +zoom ]
FND Boomerang TX
รหัสสินค้า : LTK-2010F
[ +zoom ]
Alpha Transmitter
รหัสสินค้า : LTK-1400A
Copyright by marvicepagingsystem.com
Engine by MAKEWEBEASY